Aktuality

Dňa 11.4. sa Asociácia v zastúpení K. Absolonovej za ASAP, K. Tkáčovej za Skrivánek a K. Michalcovej za Tetras predstavila na východoslovenských univerzitách. Prednáška prebehla na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach na pozvanie doc. PhDr. Slávky Janigovej PhD. s účasťou 45 študentov a na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva...

Dňa 11.3. Asociácia zorganizovala webinár na tému strojový preklad a veľké jazykové modely, ktorý odlektoroval doc. RNDr. Ondřej Bojar, PhD. z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Webinár bol na veľmi vysokej odbornej úrovni, ale zároveň aj laikom osvetlil princípy fungovania NMT a LLM a...

Dňa 29.2. sa Asociácia prezentovala na pozvanie doc. Mgr. Pavla Švedu PhD. u druhákov na katedre anglistiky FF UK BA. K. Absolonová za ASAP-translation.com vysvetlila, čo znamená byť profesionálnou firmou, vendor manažérka Z. Kolejákova za exe informovala, za akých podmienok je možná spolupráca s budúcimi absolventmi prekladateľstva a M. Kmeť za ...

Dňa 13.02. spoločnosť Yamagata s.r.o. uskutočnila webinár na tému Základy technického pisania, ktorý iniciovala Asociácia prekladateľských spoločností. Školenie si so záujmom vypočulo 15 účastníkov - členov Asociácie, ako aj zástupcov akademickej obce (UKF, EU BA a SAV). Cieľom bolo oboznámiť účastníkov so základnými informáciami potrebnými na...

Dňa 4.2. K. Absolonová predstavila činnosť Asociácie na banskobystrickej konferencii Zimná škola prekladu. Na príklade ASAP-translation.com vysvetlila, akú pridanú hodnotu môžu klientom aj dodávateľom poskytnúť prekladateľské spoločnosti a čo znamená byť profesionálnou prekladateľskou spoločnosťou. Základné zásady profesionality zakotvuje aj etický...

Dňa 5.12. prezidentka K. Absolonová za ASAP-translation spolu s E. Kosztolányiovou za Yamagatu prezentovali Asociáciu na panelovej diskusii na katedre translatológie UKF Nitra na tému budúcnosť profesie prekladateľa. Zdôraznila, že prekladatelia najskôr musia načerpať skúsenosti, čo si vyžaduje spočiatku flexibilitu pre rôzne pracovné pozície...

V rovnaký deň, 8.11. prezidentka Katarína Absolonová predstavila na hodine u PhDr. Zory Širokej študentom anglického jazyka činnosť Asociácie a vysvetlila, akou formou prebieha vo firme ASAP-translation študentská stáž. Následne Emília Kosztolányiová z firmy Yamagata podrobne opísala prácu projektového manažéra.

Dňa 8.11. sa prezidentka Katarína Absolonová za Asociáciu a za svoju firmu ASAP-translation zúčastnila ako zástupca praxe na rokovaní Rady kvality Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Vyjadrila uznanie, že univerzita vytvorila priestor pre zástupcov z praxe/ potenciálnych zamestnávateľov vyjadriť sa k učebným osnovám...

Dňa 24.10. prezidentka Katarína Absolonová predstavila na prednáške katedry jazykov Fakulty manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave u PhDr. Jozefa Štefčíka motiváciu vzniku a činnosť Asociácie, svoju firmu ASAP-translation, možnosti stáží pre budúcich absolventov a pridanú hodnotu prekladateľskej spoločnosti. Emília Kosztolányiová za ...

Dňa 23.10. sa Asociácia prezentovala v zastúpení Kataríny Absolonovej za ASAP-translation, Michala Kmeťa za Otago a Maji Novkovic za exe na katedre translatológie Univerzity Mateja Bela na hodine u PhDr. Martina Djovčoša. Predstavili Asociáciu, fungovanie prekladateľských spoločností a postupy projektového manažmentu.