ČlenstvoVýhody členstva v ATCSK

  • platforma na podporu spoločných záujmov odvetvia 
  • výmena názorov a skúseností
  • podpora marketingu spoločnosti
  • prístup k informáciám z odboru

Staňte sa členom ATCSK!

Vyplnenú a podpísanú prihlášku doplňte o tieto dokumenty:

  • čestné vyhlásenie, o splnení podmienok členstva Asociácie v zmysle čl. III Stanov
  • výpis z obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac)
  • potvrdenie z daňového úradu, že uchádzať nemá nedoplatky (nie staršie ako 1 mesiac)
  • výpis z trestného registra členov štatutárneho orgánu a spoločníkov (nie staršie ako 1 mesiac)

Prihlášku s uvedenými dokumentami zašlite poštou na aktuálnu korešpondenčnú adresu ATCSK.