Etický kódex

Zásady správania členov asociácie

Preambula

Etické zásady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ďalej iba ATCSK) vydáva Správna rada ATCSK v súlade s článkom III. ods. g) svojich stanov.

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Etický kódex predstavuje súbor pravidiel korektného podnikania v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, záväzok kompetentnosti, zodpovednosti a profesionalizmu členov ATCSK voči klientom a všetkým subjektom v oblasti prekladu a tlmočenia a zároveň upravuje vzťahy medzi členmi ATCSK navzájom.

Článok 2

Záväznosť etického kódexu nie je len osobná. Je to organizačná záväznosť, aby sa neuskutočnil neprofesionálny krok člena ATCSK, ktorý by poškodil stavovský imidž každého ďalšieho člena ATCSK aj ATCSK ako celku.

Článok 3

Etický kódex chráni záujmy členov asociácie voči podnikateľským subjektom s pochybnými podnikateľskými aktivitami, prispieva k lepšej ochrane spotrebiteľov.

Článok 4

Akceptovanie etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok členstva v ATCSK. Len na základe tohto akceptovania možno dosiahnuť predpoklady na spoluprácu, vzdelávanie, uznanie a účinnosť ATCSK. Akceptovanie etického kódexu by malo spĺňať nasledujúce princípy:

KAPITOLA I

Zásady a princípy etického kódexu

1. Povinnosť byť vzdelaným a informovaným

Etický kódex zahŕňa ustanovenia, ktoré požadujú, aby osoby, členovia ATCSK, zaoberajúce sa prekladmi a tlmočením mohli aktívne prispievať k formovaniu kladného vzťahu verejnosti ku kvalitným službám a konali pri svojej činnosti vždy kvalifikovaným spôsobom, čestne, v súlade s dobrými mravmi, stanovami a právnym poriadkom.

2. Povinnosť byť čestným

Etický kódex zakazuje podvody, zneužívanie dôvery zákazníka a nezákonné obchodovania.

3. Povinnosť zabrániť sporu s ďalšími členmi ATCSK

Etický kódex požaduje, aby sa členovia asociácie vyhýbali sporu medzi sebou navzájom.
Tieto spory by mohli prekážať profesii a zle ovplyvňovať služby poskytované zákazníkom.

4. Povinnosť podrobiť sa disciplíne ATCSK

Etický kódex vyžaduje, aby v prípade akéhokoľvek sporu medzi členmi ATCSK bol tento v prvom rade riešený predsedníctvom ATCSK. V takomto prípade sú strany povinné poskytnúť predsedníctvu všetky požadované materiály a fakty a účinne pri riešení sporu napomáhať.

5. Záväzok mlčanlivosti a nestrannosti

Etický kódex požaduje zachovanie absolútnej mlčanlivosti o všetkých nadobudnutých informáciách a nestrannosť (pri zachovaní lojality voči klientovi aj voči ostatným členom ATCSK).

6. Záväzok profesionality a efektivity

Členský subjekt ATC-SK vykonáva podnikateľskú činnosť podľa svojho najlepšieho vedomia a schopností, nestranne a bez predsudkov tak, aby bola dosiahnutá čo možno najvyššia kvalita prekladu. Člen ATCSK sa zaväzuje dodržiavať dohodnutú lehotu odovzdania prekladu, prekladať verne a presne, bez bezúčelných vsuviek a bez vynechávania textu, využiť všetky dostupné materiály (slovníky, príručky) a využívať materiály podobného charakteru prístupné na internete s cieľom dosiahnuť čo najvernejšiu konečnú podobu dokumentu, urobiť všetky bezpečnostné opatrenia na zachovanie dôvernosti obsahu prekladaných dokumentov a to najmä pri uchovávaní v elektronickej podobe či odosielaní prostredníctvom pošty, tlmočiť verne a dôsledne bez neúčelných doplnkov a bez vedomých vynechávok, upozorniť na riziko skreslenia obsahu z dôvodu užívania dialektu, regionalizmov, neznámych termínov a celkovej nezrozumiteľnosti rečníka, neprispievať do diskusie osobnými názormi, radami a poznatkami na tlmočenú tému a svojim zovňajškom, prejavom i správaním dôstojne reprezentovať klienta.

7. Dodržiavanie kolegiality

Člen ATCSK má všeobecnú povinnosť dodržiavať zásady kolegiality a solidarity voči ostatným členom ATCSK a vystupovať korektne voči objednávateľom, členom ATC-SK ako aj ostatným zainteresovaným stranám.

8. Dodržiavanie zásad EU

Pri výkone svojej profesie je člen ATCSK povinný uplatňovať a presadzovať štandardné podmienky a zásady poskytovania prekladateľských služieb, ktoré sú obsiahnuté v EN 15038.

9. Práca so zákazkami 

Člen ATCSK zásadne prijíma len také zákazky, ktoré zodpovedajú jeho možnostiam. Prijatím zákazky berie na seba povinnosť poskytnúť službu profesionálne, riadne a včas. Pred prijatím objednávky sa zaväzuje kriticky prehodnotiť obtiažnosť danej témy a neprijať ju v prípade jej mimoriadnej náročnosti.

  1. Súťaž medzi sebou budú členovia ATCSK viesť čestným a poctivým spôsobom, bez nekalých praktík dohody, nebudú používať databázy ani ďalšie prostriedky, o ktorých sa dozvedia, že boli spracované na náklady iného subjektu prekladateľstva a tlmočníctva.
  2. Uznávajú a plne rešpektujú pravidlá korektnej hospodárskej súťaže a obchodné zvyklosti, vyvarujú sa šíreniu nepravdivých a neúplných informácií najmä o svojich konkurentoch ako aj iných subjektoch poskytujúcich služby v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva.
  3. Reklamu svojej osobe, ako i firmám, pre ktoré pracujú, teda aj ich produktom robia slušne a pravdivo, neútočia na produkty iných poskytovateľov služieb a ani ich inak nediskreditujú, nešíria klamlivé údaje o vlastnej alebo cudzej osobe, poskytovateľoch služieb prekladateľstva a tlmočníctva, ich produktoch a výkonoch za účelom získania prospechu na úkor iného.
  4. Budú rešpektovať a trvalo dodržiavať právny poriadok, osobitne zákony vymedzujúce podmienky podnikania a poskytovania služieb v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva, zákon na ochranu spotrebiteľa a príslušné ustanovenia zákonníka práce, ako aj obchodného a občianskeho zákonníka, ktoré stanovujú pravidlá korektnej hospodárskej súťaže a chránia záujem zákazníka.
  5. V záujme ochrany trhu od neserióznych poskytovateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb, ale aj obchodných partnerov a podnikateľov budú si členovia ATCSK poskytovať vzájomne informácie o negatívnom pôsobení takýchto subjektov.
  6. Budú dbať a zasadzovať sa o to, aby jednotlivé ustanovenia ich zmluvných vzťahov boli ľahko zrozumiteľné, čo sa týka charakteru, ceny , rozsahu a kvality služieb, ktoré sa zaväzujú poskytovať osobne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré by mohli mať za následok ich neschopnosť dodržať svoje zmluvné záväzky musia o takejto skutočnosti informovať zmluvného partnera bez zbytočných odkladov, konštruktívne spolupracovať pri zjednávaní nápravy a byť pripravení poskytnúť svojím zákazníkom primeranú kompenzáciu. V prípade preukázania ich pochybenia či viny budú v rozsahu vymedzenom právnym poriadkom pripravení znášať aj vzniknuté mimoriadne náklady či škody.

KAPITOLA II

Uplatňovanie kódexu.

Pôsobnosť

Porušenie tohto kódexu môže revíznej komisii ohlásiť akákoľvek fyzická či právnická osoba. Sťažnosť treba predniesť písomne so všetkými účelnými podkladmi. Revízna komisia pôsobí predovšetkým z podnetu predsedníctva, alebo jeho prezidenta. Ich úlohou je bdieť nad tým, aby členovia Asociácie dodržiavali zásady tohto kódexu.

Sankcie

Ak komisia zistí porušenie kódexu, poskytne členovi, o ktorého ide, primeranú lehotu k náprave. V obzvlášť závažných prípadoch revízna komisia podstúpi vec predsedníctvu. Dotyčnému sa umožní vyjadrenie na správnej rade.

Oznámenie

Dotyčný člen musí byť oboznámený s nálezom revíznej komisie alebo so sankčnými opatreniami. Súčasne budú oznámené všetkým členom združenia.

Platnosť a zmeny

Kódex môže byť kedykoľvek zmenený alebo doplnený valným zhromaždením. Súhlas s kódexom a jeho dodržiavanie je podmienkou pre prijatie každého nového člena združenia.

KAPITOLA III

Záverečné ustanovenia

  1. činnosť tohto kódexu začína dňom jeho schválenia plénom konferencie alebo stretnutia členov ATCSK.
  2. Uplatňovanie ustanovení tohto kódexu sleduje a skúma Predsedníctvo ATCSK, ktoré tiež navrhuje konferencii ATCSK doplnky a zmeny tohto etického kódexu.
  3. 3. Porušovanie zásad tohto kódexu sa považuje za vážne porušenie povinností člena ATCSK, ktoré sú zakotvené v stanovách s dôsledkami, ktoré určujú stanovy ATCSK.
  4. Tento etický kódex bol schválený na ustanovujúcej správnej rade dňa 14. 12. 2006, ktorá sa konala v Nitre. Jeho originál je uložený u predsedu ATCSK.