Poslanie a ciele ATCSK

Poslaním Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska je rozvíjať a skvalitňovať odbor poskytovania jazykových služieb .

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. Asociácia bola založená v roku 2006 v Nitre. 

Asociácia je od roku 2007 členom Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb EUATC so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné asociácie prekladateľských spoločností z 23 krajín Európy.  

Základným poslaním asociácie je združovať prekladateľské spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu a zastupovať ich na stretnutiach s domácimi i zahraničnými inštitúciami a organizáciami. Medzi ďalšie ciele si asociácia kladie predovšetkým podporu vo vzdelávaní v odbore prekladateľských a tlmočníckych služieb, ktorú realizuje prostredníctvom spolupráce so slovenskými univerzitami.

Medzi hlavné priority patrí:

  • združovať prekladateľské spoločností na slovenskom trhu, propagovať interakciu a spoluprácu týchto spoločností
  • zastupovať poskytovateľov prekladateľských služieb na Slovensku v medzinárodných profesijných organizáciách a presadzovať ich záujmy v týchto organizáciách
  • zvyšovať profesionálnu úroveň prekladateľských služieb na Slovensku svojim aktívnym pôsobením na odbornú i laickú verejnosť
  • spolupracovať s profesijnými organizáciami zastrešujúcimi prekladateľov a zabezpečovať ich komunikáciu s prekladateľskými spoločnosťami
  • spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami s cieľom zvyšovať odbornú úroveň prekladateľov na Slovensku
  • upozorňovať na poskytovateľa nedodržujúceho platné smernice a normy pre poskytovateľov prekladateľských služieb
  • zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom a iným spoločenským organizáciám
  • podporovať výmenné stáže mladých prekladateľov a tlmočníkov, organizovať školenia pre začiatočníkov v odbore
  • vykonávať prieskumy trhu z hľadiska dostupnosti prekladateľskej a tlmočníckej literatúry, slovníkov a pomocných materiálov a podieľať sa na jejch skvalitňovaní