O nás

Predsedníctvo ATCSK: 

Prezident: Dr. Ing. Radoslav Tihlárik
Tajomníčka: Ing. Katarína Absolonová
Zástupcovia pre EUATC: Mgr. Michal Kmeť, Ing. Peter Zoričák

Poslaním Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska je rozvíjať a skvalitňovať odbor poskytovania jazykových služieb.

 

Medzi hlavné priority asociácie patrí:

  • združovať prekladateľské spoločností na slovenskom trhu, propagovať interakciu a spoluprácu týchto spoločností
  • zastupovať poskytovateľov prekladateľských služieb na Slovensku v medzinárodných profesijných organizáciách a presadzovať ich záujmy v týchto organizáciách
  • zvyšovať profesionálnu úroveň prekladateľských služieb na Slovensku svojim aktívnym pôsobením na odbornú i laickú verejnosť
  • spolupracovať s profesijnými organizáciami zastrešujúca prekladateľov a zabezpečovať ich komunikáciu s prekladateľskými spoločnosťami
  • spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami s cieľom zvyšovať odbornú úroveň prekladateľov na Slovensku
  • upozorňovať na poskytovateľa nedodržujúceho platné smernice a normy pre poskytovateľov prekladateľských služieb
  • zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom a iným spoločenským organizáciám
  • podporovať výmenné stáže mladých prekladateľov a tlmočníkov, organizovať školenia pre začiatočníkov v odbore
  • vykonávať prieskumy trhu z hľadiska dostupnosti prekladateľskej a tlmočníckej literatúry, slovníkov a pomocných materiálov a podieľať sa na ich skvalitňovaní

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontakto vať