Stanovy

Stanovy Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (ďalej len Asociácia) je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb. Anglický ekvivalent jej názvu je Association of Translation Companies of Slovakia (ATCSK).

Sídlom Asociácie je Mostná 2921/60, 949 01 Nitra.

Asociácia vzniká v zmysle ustanovenia § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka.

Pod prekladateľskými službami sa myslia služby v zmysle normy ISO 17100.

Asociácia sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok II

Úlohy a ciele

Úlohou Asociácie je:

a) združovať prekladateľské spoločnosti, propagovať interakciu a spoluprácu týchto spoločností a podporovať ich propagáciu v Slovenskej republike;

b) aktívnym pôsobením na odbornú i laickú verejnosť zvyšovať profesionálnu úroveň prekladateľských služieb na Slovensku

c) spolupracovať s profesijnými organizáciami zastrešujúcimi prekladateľov, ako aj so vzdelávacími inštitúciami s cieľom zvyšovať úroveň prekladateľov na Slovensku;

d) spoločne postupovať proti zákazníkom porušujúcim zmluvné obchodné podmienky;

e) spoločne postupovať proti poskytovateľom nedodržiavajúcim platné smernice pre poskytovateľov prekladateľských služieb;

f) zastupovať a obhajovať záujmy svojich členov navonok vo vzťahu k štátnym orgánom a iným spoločenským organizáciám;

g) zastupovať poskytovateľov prekladateľských služieb na Slovensku v medzinárodných profesijných organizáciách a presadzovať ich záujmy v týchto organizáciách;

h) podporovať výmenné stáže mladých prekladateľov a tlmočníkov, organizovať školenia pre začiatočníkov v odbore, opakovacie kurzy a ďalšie súvisiace činnosti, a tak zdokonaľovať a podporovať všeobecné a technické znalosti, a zároveň zvyšovať kvalitu firiem, spoločností a osôb v odbore prekladateľstva a tlmočníctva;

i) robiť prieskum trhu z hľadiska dostupnosti prekladateľskej a tlmočníckej literatúry, slovníkov a pomocného materiálu, spolupodieľať sa na ich skvalitňovaní a pri ich tvorbe, zhromažďovať získané poznatky a ďalšie informácie o všetkých otázkach týkajúcich sa odboru prekladateľstva, poskytovať ich svojim členom a štatisticky ich vyhodnocovať;

j) byť nápomocný v riešení sporov medzi jednotlivými členmi Asociácie prostredníctvom rozhodcovského súdu;

k) propagovať a podporovať uplatňovanie zásad profesionálneho konania v obchodnej praxi, vytvoriť normu čestného vystupovania v rámci profesie s cieľom navrhovať a prijímať také nariadenia, ktoré budú v budúcnosti nutné alebo vhodné v záujme profesie, obchodnej praxe, profesionálneho konania členov a zaistiť jej prijatie a dodržovanie;

l) odporúčať spotrebiteľom využívať služby členov Asociácie, vysvetľovať im výhody týchto služieb, a tak chrániť záujmy spotrebiteľa.

Článok III

Podmienky členstva

Členom Asociácie sa môže stať len právnická osoba, podnikajúca v predmete činnosti poskytovanie prekladateľských služieb, ktorá je zároveň spôsobilá splniť uvedené požiadavky:

a) je zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, prekladateľská činnosť musí byť hlavnou činnosťou spoločnosti alebo jej organizačnej zložky, v prípade pochybností pri splnení týchto podmienok je potrebné vydokladovať túto skutočnosť auditom asociácie;

b) musí mať minimálne dvoch zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ktorý je definovaný podľa Zákonníka práce 433/2003 Z.z. a ich pracovný čas je najmenej 20 hodín týždenne;

c) aspoň jeden z jej zamestnancov musí byť kvalifikovaný prekladateľ podľa ISO 17100;

d) musí poskytovať aj prekladateľské služby v zmysle normy ISO 17100;

e) musí mať zabezpečené poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania;

f) musí dodržiavať Etický kódex Asociácie a zároveň súhlasiť so stanovami a programom Asociácie;

g) členovia jej štatutárnych orgánov, spoločníci a konatelia neboli právoplatne odsúdení za trestný čin súvisiaci s predmetom podnikania právnickej osoby;

h) nebol na ňu vydaný konkurz a ani nebol podaný návrh na konkurz resp. nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

i) nie je v likvidácii;

j) musí mať uhradené všetky záväzky voči Asociácii;

k) musí disponovať prevádzkarňou určenou na účely poskytovania prekladateľských služieb.


Článok IV

Typy členstva

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska rozoznáva tri typy členstva:

a) členstvo zakladajúcich členov Asociácie,

b) riadne členstvo,

c) čestné členstvo.

Členstvo zakladajúcich členov vzniká podpísaním stanov Asociácie. Je nepochybné, že zakladajúcimi členmi sa stali tí účastníci, ktorí podpísali stanovy o vzniku.

Riadne členstvo vzniká odsúhlasením vyplnenej prihlášky spĺňajúcej všetky náležitosti stanov Asociácie. Na súhlas je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných hlasov správnej rady a zaplatenie členského príspevku.

Čestné členstvo vzniká odsúhlasením členstva navrhnutého jedným z riadnych členov správnej rady minimálne dvojtretinovou väčšinou hlasov správnej rady, osobe alebo organizácii, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju translatológie a jazykovej kultúry. Táto forma členstva nezahŕňa práva a povinnosti riadnych členov a zakladajúcich členov Asociácie.

Článok V

Vznik členstva

a) uchádzač o členstvo vyplní a podpíše prihlášku so správnymi údajmi a čestným vyhlásením, že spĺňa podmienky členstva Asociácie v zmysle čl. III;

b) s vyplnenou prihláškou je povinný odovzdať výpis z obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac), potvrdenie z daňového úradu, že nemá daňové nedoplatky a výpis z trestného registra členov štatutárneho orgánu a spoločníkov;

c) podať prihlášku v mieste registrácie sídla Asociácie;

d) v prípade, že prihláška neobsahuje všetky požadované údaje a podklady z čl. III, má uchádzač možnosť tieto podklady doplniť, a to najneskôr 3 dni pred konaním správnej rady;

e) rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí za člena sa uskutoční za prítomnosti uchádzača na najbližšej správnej rade. Termín rokovania správnej rady bude uchádzačovi oznámený písomne na jeho adresu;

f) ak sa uchádzač nedostaví na správnu radu bez riadneho ospravedlnenia, prerokovanie žiadosti nebude možné a bude považované za bezpredmetné;

g) ak uchádzač nie je prijatý za člena, má možnosť podať opätovnú prihlášku, a to najskôr po uplynutí jedného roka od jej prerokovania v správnej rade;

h) členstvo v Asociácii vzniká schválením prihlášky dvoma tretinami hlasov prítomných na správnej rade a uhradením členského príspevku, a to najneskôr do 5 pracovných dní;

i) správna rada odmietne prihlášku, ak nie je splnený niektorý z bodov v čl. III;

j) správna rada má právo odmietnuť prerokovanie prihlášky, ak sa preukáže nepravdivosť uvedených údajov;

k) po prijatí uchádzača za člena Asociácie tajomník vydá do 10 dní certifikát o členstve.

Článok VI

Práva a povinnosti členov

Medzi práva členov patrí:

a) voliť a byť volený do všetkých orgánov Asociácie,

b) zúčastňovať sa na správnej rade,

c) využívať služby Asociácií,

d) požiadať o zvolanie správnej rady jej predstaviteľom, pokiaľ o to požiada jedna štvrtina hlasov všetkých členov,

e) podieľať sa na účasti v rozhodovacom procese podľa záverov správnej rady,

f) obracať sa na orgány Asociácie s námetmi a sťažnosťami, a žiadosťou o stanovisko,

g) byť informovaný o činnosti a o rozhodovaní Asociácie.

Medzi povinnosti členov patrí:

a) dodržiavať stanovy Asociácie,

b) pomáhať pri plnení cieľov Asociácie a aktívne sa podieľať na jej práci,

c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom Asociácie,

d) ochraňovať a zveľaďovať majetok Asociácie,

e) umiestniť logo v súlade s grafickým manuálom schváleným správnou radou,

f) nevystupovať v rozpore so záujmami Asociácie,

g) zachovávať dôverné informácie o Asociácii a jej členoch,

h) uhrádzať straty rovnomerne podľa stanoveného pomeru počtu hlasov,

i) členovia Asociácie sú viazaní všetkými záväzkami, ktoré im členstvo ukladá stanovami alebo vnútorným poriadkom, ktorý môže byť členmi vytvorený;

j) platiť členské príspevky. V prípade, že sa platba k danému termínu neuskutoční, bez ohľadu na ďalšie náhrady vrátane pozastavenia členstva alebo vylúčenia bude automaticky podliehať úročeniu podľa platných zákonov;

k) informovať asociáciu o strate spôsobilosti pre členstvo v Asociácií, následne Asociácia prijme rozhodnutie o riešení situácie.

Článok VII

Organizačná štruktúra ATCSK

Správna rada je najvyšším orgánom ATCSK. Zvoláva sa najmenej dvakrát ročne. Je tvorená zástupcami jednotlivých členov Asociácie. Správna rada prerokuváva a odsúhlasuje činnosť ATCSK a volí vždy na 2 roky tajným hlasovaním predsedníctvo, ktoré sa skladá z dvojčlennej revíznej komisie, tajomníka, predsedu a prípadne podpredsedu.

Voľby predsedníctva musí vyhlásiť a písomne o nich informovať zástupcov členov Asociácie, a to najmenej dva mesiace pred ich konaním. Voľby predsedníctva sa konajú raz za dva roky na pravidelnom zasadnutí správnej rady z kandidátov nominovaných členmi Asociácie. Nominácie predkladá štatutár alebo poverený zástupca člena Asociácie, a to najmenej 30 dní pred konaním volieb.

Funkciu predsedu môže člen vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce obdobia. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Mimoriadne členské zhromaždenie zvoláva správna rada z vlastného podnetu na návrh revíznej komisie alebo ak o to požiada najmenej jedna štvrtina členov.

Rozhodnutia správnej rady sú dokumentované v zápisoch zo správnej rady zostavených povereným tajomníkom, ktorý ich podpisuje súčasne s predsedom Asociácie.

Zápisy zo správnej rady sa číslujú podľa poradia a ukladajú do archívu v sídle Asociácie. Právo nahliadnutia do týchto zápisov má každý člen Asociácie.

Na zhromaždení správnej rady môže byť na základe požiadavky najmenej polovicou členov vznesená otázka dôvery voleným predstaviteľom.

Zloženie predsedníctva ATCSK

Predsedníctvo zložené z predsedu, podpredsedov (ak boli zvolení), tajomníka a revíznej komisie je:

  • výkonný orgán ATCSK,
  • predseda alebo ním poverený reprezentant zastupujú ATCSK v EUATC,
  • pokiaľ správna rada nerozhodne inak, tak všetky volené funkcie sú neplatenými funkciami.

Predseda je štatutárny orgán a je voleným predstaviteľom ATCSK. Predseda reprezentuje ATCSK na stretnutiach, rokovaniach a zúčastňuje sa vybraných aktivít. Presadzuje pri tom zámery schválené správnou radou.

Podpredseda

Podpredseda asociácie reprezentuje ATCSK na stretnutiach, rokovaniach a zúčastňuje sa vybraných aktivít. Presadzuje pri tom zámery schválené správnou radou.

Kandidáta na funkciu podpredsedu môže nominovať predseda asociácie.

Tajomník je štatutárny orgán ATCSK. Zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti na základe poverenia predsedu resp. správnej rady. Pripravuje rozpočet ATCSK, má na starosti správu majetku a finančné zdroje ATCSK. Zabezpečuje potrebné administratívne úkony na základe rozhodnutia správnej rady, zápis zo správnej rady, ktorý podpisuje a schvaľuje predsedníctvo a ich kópie sú zasielané všetkým členom Asociácie

Revízna komisia kontroluje hospodársku činnosť asociácie a správnej rady a predkladá výsledky svojho zisťovania správnej rade a predsedovi a tajomníkovi.

Činnosť predsedníctva

  • riadi činnosť ATCSK v období medzi zasadnutiami správnej rady,
  • minimálne 2x ročne písomne informuje členov o svojej činnosti a to aspoň 7 dní pred konaním rokovania správnej rady
  • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie správnej rady a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

Článok VIII

Rozdelenie hlasov ATCSK

Každý zakladajúci alebo riadny člen Asociácie získava po prijatí do ATCSK jeden hlas.

Článok IX

Práva a povinnosti orgánov ATCSK

Delegovanie zástupcov vykonávajú členovia Asociácie prostredníctvom svojho štatutára, čím sa deleguje konkrétna osoba, ktorá zastupuje tohto člena na všetkých úkonoch spojených s Asociáciou, a taktiež reprezentuje tohto člena na zasadnutiach správnej rady.

Funkcia vzniknutá zvolením správnou radou môže zaniknúť týmto spôsobom:

a) ukončením mandátu,

b) odvolaním správnou radou,

c) smrťou osoby vykonávajúcej túto funkciu,

d) odvolaním štatutárom, ktorá volenú osobu delegovala,

e) písomným odstúpením.

Do volených funkcií môžu byť volení štatutári člena Asociácie, jeho zamestnanci, ale aj osoby bez akéhokoľvek pracovnoprávneho pomeru k tomuto členovi.

Článok X

Zánik členstva

Členstvo v ATCSK zaniká:

1. vystúpením - písomným vyhlásením štatutára člena ATCSK, a to 30 dní od doručenia doporučeného listu o vystúpení predsedníctvu Asociácie/predsedovi na adresu Asociácie a do toho dátumu si musí uhradiť všetky záväzky voči Asociácii a jej členom;

2. vylúčením - po odhlasovaní vylúčenia dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov na mimoriadnom zasadnutí správnej rady z dôvodu zásadného porušenia stanov ATCSK:

a. závažným nesplnením si členských povinností, predovšetkým nezaplatením členského príspevku alebo čiastok dlžných Asociácii, a to do jedného mesiaca od písomného upozornenia predstavenstva správnej rady;

b. poškodením záujmov Asociácie, poškodením obchodných operácií Asociácie, poškodením dobrého mena Asociácie, nedodržaním nariadení Asociácie a hrozbou Asociácii alebo činnosťou, ktorá takúto hrozbu potenciálne predstavuje;

c. závažným porušením stanov Asociácie.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolať sa.

3. zánikom právnickej osoby

Zánikom členstva vzniká bývalému členovi povinnosť mlčanlivosti o interných informáciách Asociácie, a to po dobu dvoch rokov.

Článok XI

Zásady hospodárenia

1. Asociácia je nezisková organizácia a je zakladaná bez základného imania a hospodárenie Asociácie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. ATCSK hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má).

Finančné zdroje na činnosť sú:

a) členské príspevky,

b) vlastná hospodárska činnosť,

c) dotácie, dary, odkazy, dedičstvá a pod.

Všetky finančné zdroje môžu byť použité len na podporu cieľa ATCSK.

2. Členské príspevky sú schvaľované na zasadaní správnej rady a sú využité najmä na:

a) členský príspevok do EUATC,

b) náklady na účasť na zasadaní EUATC,

c) náklady na zasadanie správnej rady ATCSK,

d) iné náklady, ktoré súvisia s fungovaním ATCSK,

e) zabezpečenie fungovania a aplikovania prijatých cieľov a úloh.

3. Každý člen Asociácie je povinný zaplatiť členský príspevok.

Pokiaľ nebude členský príspevok uhradený k danému termínu, bude bez ohľadu na ďalšie náhrady automaticky podliehať úročeniu podľa platných zákonov vrátane pozastavenia členstva alebo vylúčenia.

4. Ďalšie príjmy:

a) Asociácia je oprávnená nadobudnúť v súlade so záväznými predpismi všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok do svojho vlastníctva;

b) Asociácia musí svoj majetok spravovať v súlade so zásadami správneho hospodárenia;

c) majetok Asociácie je možné použiť len na realizáciu cieľov Asociácie.

5. ATCSK môže vydávať vlastné periodické a neperiodické publikácie.

6. Zisk a strata:

a) Asociácia je nezisková organizácia;

b) v prípade straty môže Asociácia požiadať svojich členov o mimoriadny dobrovoľný členský príspevok;

c) zisk sa nerozdeľuje;

d) pri zániku členstva sa zaplatený ročný príspevok ani jeho pomerná časť nevracia.

7. Finančné nároky a záväzky bývalých členov:

a) odstupujúci alebo vylúčení členovia zostanú spoločne a neobmedzene zodpovední voči všetkým tretím stranám za záväzky vzniknuté pred ich odchodom;

b) všetky dlžné čiastky odstupujúcich alebo vylúčených členov musia byť uhradené, a to do 1 mesiaca od dátumu určeného na finančné vyrovnanie, pokiaľ tak dlžná strana neučiní, bude dlžná čiastka automaticky podliehať úročeniu podľa platných predpisov;

c) hodnota záväzku Asociácie bude započítaná voči čiastke záväzku príslušnému členovi dlžnému Asociácii.

8. Obmedzenie právomocí

Predseda a tajomník bez povolenia správnej rady nesmie:

a) brať pôžičky,

b) poskytovať zástavu aktív patriacich Asociácii,

c) voľne užívať aktíva Asociácie s výnimkou drobných príspevkov z bežnej praxe.

Článok XII

Zánik ATCSK

1. ATCSK môže ukončiť svoju činnosť iba rozhodnutím správnej rady dvojtretinovou väčšinou hlasov za prítomnosti minimálne dvoch tretín všetkých členov. V takomto prípade musí správna rada menovať likvidátora. Pri zániku Asociácie sa uskutoční majetkové vyrovnanie, a to:

a) zaplatením záväzkov Asociácie,

b) materiálnou reštitúciou objednaných služieb,

c) zaplatením splatných čiastok Asociácie jej členom,

d) rozdelením zvyšku medzi členov rovným dielom.

2. O zlúčení alebo rozdelení Asociácie rozhodujú jednomyseľne členovia správnej rady.

3. Právny štatút Asociácie nesmie byť zmenený.

4. Asociácia zaniká:

a) rozpustením Asociácie a následnou likvidáciou,

b) v prípade vyhlásenia úpadku Asociácie.

5. Asociácia zaniká vymazaním z registra.

6. Zánik Asociácie treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie miestne príslušnému Okresnému úradu. Pri likvidácii sa primerane postupuje podľa § 70 - 75 Občianskeho zákonníka.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy prijíma správna rada dvojtretinovou väčšinou hlasov.

2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom prijatia.

3. Zmeny v stanovách vykonáva správna rada taktiež dvojtretinovou väčšinou hlasov.

V Bratislave dňa 13.7.2021