Zákutia tvorby terminológie

02.05.2017

Správna terminológia je jeden zo základných kameňov dobrého prekladu. V tomto a nasledujúcom príspevku Vám priblížime rozdiel medzi terminologickou databázou a prekladateľskou pamäťou, spôsob vytvorenia a správne používanie terminologického zoznamu v praxi.

Prekladateľská pamäť a CAT nástroje

Kým si priblížime, aké úskalia môže skrývať vytvorenie terminologického zoznamu, je potrebné vysvetliť si, čo terminológia je a aký je rozdiel medzi prekladateľskou pamäťou a terminológiou.

Prekladateľská pamäť je databáza, ktorá sa vytvára automaticky pri použití CAT nástroja v prekladateľskom procese. CAT nástroj text na preklad automaticky rozdelí na významovo uzavreté celky - segmenty (spravidla vety, odrážky a nadpisy, výnimočne odstavce, atď.). Do CAT nástroja sa priloží prekladateľská pamäť, ktorá môže byť prázdna (v prípade nových zákazníkov, resp. novej jazykovej kombinácie pre stáleho zákazníka), alebo naplnená predchádzajúcimi prekladmi.

Prekladateľ následne pracuje s takto rozsegmentovaným textom, pričom opakujúce sa preklady preberá z tejto existujúcej databázy. Pri svojej práci potvrdzuje jednotlivé segmenty do pripojenej prekladateľskej pamäte a pri ukončení projektu sa nové segmenty do nej uložia.

Prekladateľské agentúry (LSP - Language service provider) vytvárajú pre každého zákazníka vlastnú prekladateľskú pamäť, ktorá je jeho majetkom, do ktorej postupne ukladajú všetky preklady, ktoré boli vyhotovené v jednotlivých jazykových kombináciách. Môžeme teda skonštatovať, že vytváranie a údržba prekladateľských pamätí by mala byť prirodzenou službou, ktorú LSP zákazníkovi poskytuje, keďže jej tvorba je v mnohých ohľadoch automatizovaná použitím CAT nástroja pri preklade.

Terminologická databáza

Terminológia je dvoj- alebo viacjazyčná databáza pozostávajúca z termínov - pojmov, ktoré sú špecifické pre zákazníka a oblasť, v ktorej obchoduje. V prípade terminológie teda nejde o celé vety, resp. ucelené myšlienkové celky. Sú to z kontextu "vytrhnuté" pojmy vyskytujúce sa v zdrojových textoch zákazníka, ktoré by mali byť v akejkoľvek zákazníckej dokumentácii používané vždy rovnako - konzistentne. Jazyk, v ktorom je terminológia vytvorená ako prvá, je spravidla ten, v ktorom zákazník píše svoju dokumentáciu. Následne býva preložená do jazykov, do ktorých býva prekladaná aj ostatná dokumentácia.

Existujú zákazníci, ktorí majú svoje pobočky sústredené vo viacerých krajinách na celom svete. Z tohto dôvodu sami zamestnanci zodpovední za technickú a inú dokumentáciu vytvárajú takéto databázy a následne ich na jednotlivých pobočkách aj prekladajú, aby mali zabezpečený konzistentný preklad kľúčových termínov a ich správnu lokalizáciu v dokumentácii, softvéri, školiacich, či marketingových materiáloch.

Ak má zákazník takúto databázu k dispozícii, je nesmierne dôležité, aby jeho aktuálnu verziu poskytol LSP spolu s dátami na preklad. Len tak je možné zaručiť, že prekladateľ bude používať termíny tak, ako si to zákazník, resp. trh, na ktorom podniká, želá.

Tieto databázy môžu byť vytvorené a udržiavané rôznymi spôsobmi. Medzi zákazníkmi najpreferovanejšie patria MS Excel, MS Word a najrôznejšie typy textových súborov. Avšak nie je problém sa stretnúť ani so špeciálnymi softvérmi určenými na správu terminológie.

Príprava databázy na použitie pri preklade

Základnou otázkou, ktorú si musíme položiť, je či a aký softvér bude pri preklade použitý. Každý CAT nástroj má svoju vlastnú logiku a podporuje iný výmenný formát pre terminológiu. Na každú databázu sa teda treba pozerať ako na jedinečný zoznam, ktorý je potrebné sprostredkovať dodávateľovi v takej podobe, aby každý termín, ktorý sa bude nachádzať v dátach na preklad, CAT nástroj pri preklade rozpoznal a prekladateľovi ponúkol zodpovedajúci variant v cieľovom jazyku.

V prípade jednoduchých dvojjazyčných databáz to spravidla nebýva problém, pripravenie terminológie je záležitosťou "pár klikov" a vyškolený projektový manažér túto úlohu hravo zvládne v priebehu niekoľkých minút.

Ako postupovať ak je terminologická databáza významne informačne nasýtená?

Terminologická databáza môže obsahovať aj obrázky, komentáre, vysvetlivky, odkazy na iné zdroje, nepovolené termíny, či varianty termínu v rôznych oblastiach použitia. Termíny môžu mať priradené rôzne statusy, obsahovať metadáta o vytvorení a zmene a v neposlednom rade obsahovať definíciu v prípade jedinečných termínov používaných iba v danom špecifickom segmente.

V takomto prípade musí osoba zodpovedná za terminológiu, resp. projektový manažér pre daný preklad tieto dáta spracovať tak, aby prekladateľovi neposkytol iba cudzojazyčný variant termínu, ale aj všetky relevantné informácie. Spracovanie takejto databázy je s ohľadom na použitý CAT nástroj zložitejšie a môže zabrať aj niekoľko hodín, dokonca dní. V takomto prípade je potrebné myslieť na to, že so samotným prekladom sa nesmie začať, kým nie je terminológia dopodrobna zanalyzovaná, spracovaná a pripojená v CAT nástroji. O tento čas bude s najväčšou pravdepodobnosťou oneskorená aj dodávka zákazníkovi a o tejto skutočnosti musí byť zákazník, prirodzene, vopred informovaný.

Druhým úskalím je finančná stránka, keďže čas strávený tvorbou terminológie mohol byť využitý na produkčnú stránku prekladateľského procesu. Kvalitná prekladateľská agentúra poskytuje podobné služby automaticky a bez príplatku, pričom svojich zamestnancov pravidelne vzdeláva, aby podobné dáta vedeli spracovať. Ďalšou možnosťou je vytvorenie pozície tzv. terminologistu, resp. správcu terminológií, ktorý bude zodpovedať za prijatie, spracovanie, editáciu a uchovanie terminologických zoznamov pre všetkých zákazníkov.

Prirodzene, terminologista sa pri svojej práci stretne s najrôznejšími typmi dát - či už sú to zoznamy písané rukou a naskenované poskytnuté LSP, snaha zákazníka "nadiktovať" správne preklady termínov počas telefonického rozhovoru, databázy vytvorené vo Worde bez logického usporiadania, či terminológie pozostávajúce iba z obrázkov. Avšak pravidlom zostáva, že akákoľvek terminológia je pre prekladateľa vďačnou referenciou a pri korektnom spracovaní sa dá vo výsledku očakávať spokojnosť všetkých strán zúčastnených na prekladateľskom procese.

Ako postupovať ak nemáte vlastnú terminologickú databázu vám predstavíme v pokračovaní nášho blogu.

Mgr. Simona Kucharčíková

www.tetras.sk