Stretnutie so zástupcami univerzít

26.01.2018

Dňa 24. januára 2018 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie zástupcov ATCSK a pozvaných prekladateľských spoločností so zástupcami univerzít vzdelávajúcich budúcich prekladateľov.

Z celkového počtu 18 účastníkov boli medzi zúčastnenými dvaja zástupcovia ATC SK - ASAP Translation.com a LEXIKA, pozvanie tiež prijali aj spoločnosti exe, Lionbridge a Translata.

Univerzity boli zastúpené Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Prešovskou Univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Pôvodná pozvánka hovorila o stretnutí pri okrúhlom stole, avšak účastníkov sme si dovolili prekvapiť a zo stretnutia sme spravili veľmi produktívny workshop, ktorý sa niesol v príjemnej a konštruktívnej atmosfére.

Výsledkom stretnutia je sumár cieľov zástupcov univerzít ako aj prekladateľských spoločností, ktoré by tieto dve skupiny chceli dosiahnuť vzájomnou spoluprácou.

Spomedzi všetkých týchto cieľov bolo vybraných niekoľko kľúčových úloh, pre ktoré bol vytvorený plán realizácie v dohľadnom čase.

Sme presvedčení, že aj napriek komplexnej povahe niektorých problémov a rozsahu potrebných zmien na ich odstránenie, sme postupnými čiastkovými krokmi nastúpili na cestu intenzívnejšej spolupráce, ktorej výsledkom budú zmeny v prospech všetkých zúčastnených: absolventov štúdia prekladateľských odborov, univerzít poskytujúcich vzdelanie a prekladateľských spoločností.