Stanovisko ATCSK k vyjadreniam predstaviteľov asociácie SAPT

25.09.2014

Neustále osočovanie prekladateľských agentúr, či už členov alebo nečlenov ATCSK ma priviedlo k rozhodnutiu vyjadriť svoj názor ako predstaviteľa jedinej asociácie združujúcej prekladateľské spoločnosti na Slovensku.

V prvom rade by som rád pripomenul, že zo strany ATCSK sme SAPT niekoľkokrát vyzývali k dialógu, napr. pozvaniami za okrúhly stôl prekladateľského priemyslu. Žiaľ predstavitelia SAPT sa ako jediní zo všetkých oslovených nezúčastnili ani jedného stretnutia. Stretnutí sa zúčastnili predstavitelia vysokých škôl (UKF, UMB), zástupca JTP, SSPOL a predstavitelia Kancelárie pre viacjazyčnosť. ATCSK chápe potrebu dialógu všetkých zúčastnených strán v rámci prekladateľstva. Cieľom je zvýšenie kvality a transparentnosti prekladateľských a tlmočníckych služieb. ATCSK dlhoročne spolupracuje s univerzitami pri približovaní štúdia prekladateľstva potrebám trhu a to formou stáží, prednášok a spolupráce pri záverečných prácach študentov. Spolupracujeme s UKF v Nitre, UMB v Banskej Bystrici a najnovšie aj s PU v Prešove.

Vítame snahu prekladateľov a tlmočníkov organizovať sa za účelom poskytovania informácií svojim členom, ochrane pred nekalou súťažou, lobovaním za skvalitnenie pracovných podmienok či už tzv. úradných či "bežných" prekladateľov. Mrzí nás však snaha zneužívať združenia za účelom neférového konkurenčného boja. Hádzať všetky prekladateľské spoločnosti do jedného vreca, a zavádzať tak tým odbornú i laickú verejnosť vnímame len ako snahu odstrániť konkurenciu. Je zaujímavé, že predstavitelia SAPT vystupujú tvrdo proti agentúram, aj keď ich členmi bolo niekoľko agentúr a ich členovia doteraz vlastnia spoločnosti podnikajúce v oblasti prekladateľstva (Entrans, Simulta, Amecom). Ako je možné, že dlhoroční profesionáli nechápu princíp práce prekladateľských spoločností ako aj potrebu takýchto služieb pre zákazníkov? Zamestnanci firiem zadajú agentúre preklad, pretože oni plnia iné úlohy. Agentúra im zabezpečí, že ich texty budú doručené načas a v potrebnej kvalite. Je to jediné, čo zákazníka zaujíma a na všetko ostatné sme tu my. Prekladateľ zabezpečuje len jednu, aj keď veľmi dôležitú úlohu. Taktiež, v porovnaní s prekladateľmi sú to práve agentúry, ktoré investujú a zavádzajú do praxe nové technológie.

Správanie sa predstaviteľov SAPT na profesijných fórach i mimo nich preto chápeme ako čisto účelové. ATCSK si váži prácu prekladateľov, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou zložitého procesu prekladu, ktorého potreba v súčasnom globalizovanom svete stále rastie. Určite aj medzi agentúrami sa nájdu čierne ovce a to najmä spoločnosti, ktoré neprinášajú zákazníkovi žiadnu pridanú hodnotu. Rovnako je to však aj medzi prekladateľmi. Oceňujeme aj snahu odlišovať kvalitu od nekvality. Označovať však jedine členov SAPT za istotu kvality je zavádzaním. Akreditácia SAPT je interným certifikátom SAPT. Spoločnosti združené v ATCSK deklarujú, že pracujú v súlade s medzinárodne platným a uznávaným štandardom kvality STN EN15038,2006 a väčšina z nich je aj držiteľom certifikátu na základe auditu nezávislej certifikačnej autority.

Ďalšou obľúbenou témou je zamestnávanie študentov. Jedným dychom SAPT hovoria o tom, že agentúry používajú študentov a zároveň ich členmi sú aj študenti. Ak prekladateľská spoločnosť zamestná študenta, zadáva mu prácu, o ktorej je presvedčená, že ju zvládne kvalitne. Z pohľadu študenta je takáto možnosť vysoko oceňovaná, pretože okrem nadobudnutých vedomostí a zručností získava aj výhodu na trhu práce v podobe získanej praxe. Pri vysokej nezamestnanosti majú mladí ľudia problém presadiť sa. Agentúra zodpovedá za finálny produkt - preklad, a preto vždy podrobne zvažuje, ako docieliť spokojnosť klienta. So spokojnosťou klienta súvisí aj cena tá je však záležitosťou trhu. Situácia na trhu sa v prekladateľstve rýchlo mení. Nemôžeme porovnávať 90-te roky so súčasnosťou, kedy znalosť angličtiny vás mohla vyniesť za rok na riaditeľskú stoličku v zahraničnej firme.

Vyzývame preto predstaviteľov SAPT k dialógu na profesionálnej úrovni a zastaveniu osočovania nielen agentúr ale aj prekladateľov. Inak, možno ste si nevšimli, ale preklady v agentúrach robia tiež len prekladatelia, často aj členovia SAPT. Preklad je z istej časti vec subjektívna, a preto sa preklady od seba líšia, aj keď nie vždy je možné povedať, že tento je zlý a tento dobrý. Hľadajte viac cestu ako podporovať, nie znechucovať. Trh s prekladmi stále rastie, miesta je tu pre každého dosť.

V Nitre 25. septembra 2014

Jakub Absolon

Prezident ATCSK