Prieskum európskeho prekladateľského trhu 2017

19.06.2017

Vo februári 2017 vykonali profesijné organizácie EUATC, Elia, GALA, expertná skupina LIND Európskej komisie, FIT Europe, Medzinárodná federácia prekladateľov a európske univerzity prieskum, v ktorom viac než 800 respondentov vyjadrilo svoj názor na súčasnosť a budúcnosť trhu prekladateľských služieb.

Účasť prekladateľských agentúr, nezávislých prekladateľov, prekladateľských oddelení veľkých firiem a verejných inštitúcií umožnila v tohoročnom prieskume hlbšiu analýzu a porovnanie rôznych subjektov trhu, najmä prekladateľských agentúr a prekladateľov. Z prieskumu vyplývajú rozdiely vo vzťahu k informačným technológiám, k investíciám do ďalšieho vzdelávania, a k oborom, na ktoré sa tieto subjekty prevažne špecializujú.

Tržby

Vo finančnom vyjadrení sa ročné tržby priemernej európskej prekladateľskej agentúry pohybujú najčastejšie v rozmedzí od 250 000 do 1 000 000 €. Tržby individuálnych prekladateľov sa pohybujú väčšinou do 25 000 €. Tieto rozdiely nie sú prekvapením. Možno logicky predpokladať, že prekladateľská agentúra produkuje väčší objem prekladov než jednotlivý prekladateľ. Výsledky prieskumu tu uvádzame iba pre zaujímavosť a ako užitočné meradlo.

Odbory

Z hľadiska odborov hospodárstva je zrejme jasné rozdelenie medzi kreatívnymi a technickými prekladmi. Kým individuálni prekladatelia prevažujú ako dodávatelia literárnych prekladov, prekladov pre marketing a cestovný ruch, technické preklady sú doménou prekladateľských agentúr. Tie prevažujú najmä v službách pre spracovateľský a automobilový priemysel, ICT a zdravotníctvo. Právne preklady a preklady pre vládne inštitúcie sú opäť doménou individuálnych prekladateľov.

Informačné technológie

Využitie najrôznejších ICT nástrojov v prekladateľských službách umožňuje zvyšovať produktivitu a kontrolu kvality a zároveň skracovať dodacie termíny i komunikačné kanály. Prieskum ukázal, že medzi prekladateľskými agentúrami a prekladateľmi je významný rozdiel v miere využívania informačných technológií, ako sú CAT nástroje, strojový preklad či informačné systémy.

Technológiu strojového prekladu nevyužíva 70 % respondentov s tržbami do 25 000 €, teda predovšetkým individuálni prekladatelia a malé spoločnosti. V segmente veľkých prekladateľských spoločností s tržbami nad 20 000 000 € deklarovalo nevyužívanie strojového prekladu iba 30 % respondentov. 30 % respondentov tohto segmentu dokonca vyvíja a používa vlastnú technológiu.

O strojovom preklade sme už na našich stránkach písali tu. Na tomto mieste je potrebné znovu zdôrazniť, že strojový preklad neznamená skopírovať text do Google Translate. Prekladateľské agentúry používajú sofistikovanejšie riešenia upravené pre potreby konkrétnych zákazníkov. Tieto riešenia predstavujú zdĺhavé nastavovanie systému, ktoré si vyžadujú lingvistov, terminológov, lokalizačných špecialistov, ktorí sú odborníci v danej jazykovej kombinácii.

S veľkosťou dodávateľa rastie tiež využitie nástrojov pre správu a kontrolu jazykovej a terminologickej konzistencie a automatizovanú kontrolu kvality prekladov, tzv. CAT nástrojov. Viac informácií o možnostiach CAT nástrojov nájdete na našich stránkach tu.

Kým používanie CAT nástrojov deklarovalo 65 % individuálnych prekladateľov a malých prekladateľských spoločností s tržbami do 25 000 €, u prekladateľských spoločností s tržbami v rozmedzí od 250 000 do 1 000 000 € to bolo 95 % respondentov a u veľkých spoločností s tržbami nad 20 000 000 € dokonca 100 % respondentov. Významný rozdiel vo využívaní CAT nástrojov možno zdôvodniť faktom, že prekladateľské spoločnosti dodávajú svoje služby prevažne pre odbory, kde sú terminologická konzistencia prekladov či krátke dodacie termíny zásadné.

Investície do ďalšieho vzdelávania

Ďalšie vzdelávanie je dôležité pre oba typy subjektov a zvyčajne pre nich predstavuje investíciu vo výške 2 - 10 % tržieb. Toľko peňazí či času investuje do svojho profesionálneho rozvoja viac ako 50 % prekladateľov a viac ako 60 % prekladateľských spoločností. Väčšina respondentov sa zhodla na prínose. Pre takmer 90 % prekladateľských spoločností majú investície do vzdelania mierny či významný prínos, zatiaľ čo v skupine prekladateľov uviedlo pozitívny efekt iba 75 % respondentov.

Budúcnosť prekladateľských služieb

Na otvorenú otázku na budúcnosť prekladateľských služieb odpovedalo 77 % respondentov. Zhodli sa na trendoch, ktoré v budúcnosti významne ovplyvnia podobu prekladateľských služieb. Medzi najvýznamnejšie patria rastúce automatizácie a využitie ICT, rast konkurencie, tlak na znižovanie cien či politický kontext (Brexit, USA). Zaujímavosťou je, že s výnimkou tlaku na znižovanie cien sú ostatné trendy vnímané negatívne, ale aj pozitívne. Väčšími optimistami sú prekladateľské spoločnosti. Napríklad technológiu strojového prekladu hodnotilo pozitívne 50 % respondentov zo skupiny prekladateľských spoločností, ale 75 % respondentov zo skupiny individuálnych prekladateľov považuje tento trend za negatívny.

Kompletná správa z prieskumu európskeho prekladateľského trhu 2017 v anglickom jazyku je zverejnená tu.

Radka Vegrichtová, Alias Translation, s. r. o.