Ocenenie prof. PhDr. Edity Gromovej, CSc., za dlhodobý prínos v rozvoji spolupráce

19.10.2016

Dňa 18. októbra 2016 sa Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska zúčastnila na zasadnutí Siete európskych magisterských prekladateľských študijných programov - European Master's in Translation (EMT) Network, ktoré sa uskutočnilo na pôde Katedry translatológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pridala sa tak k zástupcom z takmer 70 univerzít z 23 krajín EÚ. Nitrianska univerzita je od roku 2011 jedinou slovenskou univerzitou, ktorá spĺňa požiadavky na zaradenie do tejto celoeurópskej siete univerzít.

ATCSK si dovolila pri tejto príležitosti oceniť prof. PhDr. Editu Gromovú, CSc., dlhoročnú vedúcu Katedry translatológie Filozofickej fakulty UKF, a poďakovať jej za vytvorenie podmienok na úzku spoluprácu medzi katedrou a členskými spoločnosťami asociácie a za ich dlhodobú podporu na pôde univerzity. Prezident asociácie, Michal Kmeť, pri tejto príležitosti na zasadnutí odovzdal pani profesorke Gromovej ocenenie ATCSK za jej dlhodobý prínos v prepájaní akademického vzdelávania s praxou.

Asociácia okrem úzkej dlhoročnej spolupráce oceňuje, že Katedra translatológie FF UKF sleduje trendy v prekladateľskom odvetví a priebežne dopĺňa kurikulum relevantnými študijnými predmetmi, ako sú napríklad audiovizuálny preklad, strojový preklad, posteditácia strojového prekladu a mnoho ďalších.

ATCSK verí, že doterajšia úzka spolupráca medzi Katedrou translatológie FF UKF a členmi asociácie bude naďalej úspešne pokračovať aj v budúcnosti.