Kvalitatívna norma pre prekladateľské služby: STN EN 15038

29.04.2015

Európsku normu EN 15038 Prekladateľské služby - Požiadavky na prekladateľské služby vydal v máji 2006 Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a jej slovenskú verziu STN EN 15038 v decembri toho istého roku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Iniciátorom vzniku tejto normy bola najmä Európska únia asociácií prekladateľských spoločností (EUATC), ktorá si uvedomovala nutnosť zjednotenia vtedajších národných noriem pre prekladateľské služby minimálne na európskej úrovni. Dovtedy mali svoje národné normy napríklad Taliansko (UNI 10574), Rakúsko (Önorm D 1200 a D 1201) alebo Nemecko (DIN 2345). Vo väčšine európskych štátov národná norma pre prekladateľské služby chýbala, nechýbala však diskusia na tému, čo je, či nie je kvalitný preklad.

Norma EN 15038 vniesla do tejto diskusie trochu svetla a stanovila optimálny proces spracovania prekladu tak, aby boli uspokojené požiadavky zákazníka na kvalitný preklad. Tento proces zahŕňa okrem prekladu a výstupnej kontroly vždy tiež revíziu druhým nezávislým prekladateľom so skúsenosťami v odbore, ktorého sa text týka. Nutnosť revízie druhým prekladateľom je založená na princípe kontroly štyroch očí, o nesporných výhodách ktorej sme už písali napríklad tu.

Norma ďalej stanovuje kvalifikáciu prekladateľov a korektorov, ktorí môžu na prekladoch podľa EN 15038 pracovať. Títo prekladatelia musia mať vysokoškolské vzdelanie v odbore prekladateľstvo, alebo vysokoškolské vzdelanie v inom odbore a dva roky skúseností s prekladmi, alebo päť rokov doložených skúseností s prekladmi.

Členovia ATC SK sa v stanovách zaväzujú poskytovať prekladateľské služby v súlade s normou EN 15038. Niektorí členovia tiež nechávajú svoj systém riadenia prekladateľských služieb podľa tejto normy pravidelne auditovať certifikačnou spoločnosťou. Nezávislý audítor tak každý rok preverí, či prekladateľská agentúra certifikovaná podľa EN 15038 dodržiava postupy stanovené normou a má dostatok kvalifikovaných dodávateľov.

Všeobecný prínos normy EN 15038 po takmer 9 rokoch jej existencie na európskom trhu prekladateľských služieb možno hodnotiť pozitívne. Zaviedla revíziu druhým prekladateľom ako neoddeliteľnú súčasť procesu vyhotovenia kvalitného prekladu. Zjednotila terminológiu pre najčastejšie činnosti v prekladateľských službách. Definovala kvalifikáciu prekladateľa, ktorú už vo väčšine prípadov vyžadujú tiež inštitúcie EÚ aj Slovenskej republiky pri výberových konaniach na prekladateľské služby. Jej pozitívny prínos dokladá aj skutočnosť, že sa stala hlavným podkladom pre medzinárodnú celosvetovú normu ISO 17100 Prekladateľské služby - Požiadavky na prekladateľské služby, ktorej vydanie v roku 2015 sa už blíži.

Autor: Radka Vegrichtová, Alias Translation, s. r. o.