Európsky magisterský program v odbore prekladateľstva

02.07.2014

Európsky magisterský program v odbore prekladateľstva (European Master's in Translation, EMT) je spoločným projektom Európskej komisie a vzdelávacích inštitúcií, ktoré študentom ponúkajú magisterské programy v tomto odbore. V porovnaní s Európskym magisterským programom v konferenčnom tlmočení (1997) ide o pomerne nový projekt. Jeho začiatky sa síce datujú do roku 2006, no oficiálna sieť univerzít EMT sa sformovala až v roku 2009.

Ciele programu

Cieľom tohto programu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania budúcich prekladateľov, vytvorenie jednotného a transparentného profilu ich kompetencií a v neposlednom rade zvýšenie povedomia o potrebe kvalifikovaných odborníkov v prekladateľskom odbore. Všetky tieto potreby sú priamym dôsledkom globalizácie, rozširovania EÚ a neprimeranej diverzifikácie vzdelávania prekladateľov.

Univerzity poskytujúce program EMT

V júni 2014 bol zoznam vzdelávacích inštitúcií s programom EMT po náročnom výberovom konaní rozšírený o niekoľko nových partnerských univerzít. Celkový počet tak dosiahol takmer 70 univerzít v 23 krajinách EÚ a vo Švajčiarsku, ktoré má status pozorovateľa. Ďalšie výberové konanie sa uskutoční o 5 rokov.

Českú a Slovenskú republiku reprezentujú len Karlova univerzita v Prahe (čeština - angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina) a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (AJ, NJ, RJ, FJ), Belgicko ponúka na výber zo 7, Francúzsko z 11 a Spojené kráľovstvo z 12 univerzít. Pre porovnanie - program v konferenčnom tlmočení ponúka 11 univerzít naprieč Európou (vrátane Karlovej univerzity v Prahe).

Spomínané univerzity sú oprávnené poskytovať študijný program EMT, ktorý je registrovanou obchodnou značkou EÚ, a používať príslušné logo.

Kritériá výberu

Na zoznam partnerských univerzít EMT sa môžu dostať univerzity z EÚ, ale aj mimo nej - tie však získajú spomínaný status pozorovateľa. Univerzity musia spĺňať sériu kritérií v rámci štruktúry programu, rozvíjania kompetencií budúcich prekladateľov, ľudských zdrojov (kvalifikovaní vyučujúci), infraštruktúry (dostupnosť IT nástrojov, CAT-toolov atď.), podpory študentov pri hľadaní zamestnania (zabezpečovanie stáží) a monitorovania uplatnenia absolventov programu EMT na trhu práce.

Požadované kompetencie prekladateľov sú rozdelené do viacerých kategórií:
Podrobný zoznam nájdete v tomto dokumente na stranách 4 - 7.

EMT Network

Sieť EMT je platforma, kde sa stretávajú zástupcovia partnerských, ale aj iných univerzít poskytujúcich prekladateľské vzdelanie, a zdieľajú najlepšie postupy vo vzdelávaní a vízie o budúcom rozvoji. Ďalšie výhody členstva sú: možnosť pozvať prednášajúcich z partnerských univerzít, usporadúvanie konferencií a pravidelných stretnutí, vytváranie partnerských vzťahov, zvyšovanie povedomia verejnosti a spravovanie informačnej platformy EMT wiki.

Ďalšie užitočné informácie z konferencií vrátane videozáznamov môžete nájsť tu.

Autor: Lenka Masárová, LEXIKA s.r.o.