Aktuality

Na výročnom zasadnutí Správnej rady dňa 12. 3. v Bratislave schválila Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) žiadosť o členstvo prekladateľským agentúram Translata s.r.o. a Preklady bez hraníc s.r.o.

Dňa 5. 3. 2019 sa Asociácia prekladateľských spoločnosti Slovenska ATCSK zúčastnila stretnutia so študentmi na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pri tejto príležitosti odovzdala dekanka doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. prezidentovi ATCSK, Michalovi Kmeťovi, ďakovný list.

V spolupráci s asociáciami prekladateľských spoločností Maďarska, Rakúska a Česka organizujeme konferenciu Meet Central Europe, ktorá je jedinečnou platformou pre každoročné stretnutie prekladateľov a prekladateľských spoločností nielen zo strednej Európy.

FIT Europe je stavovská organizácia, ktorá združuje prekladateľské organizácie pôsobiace v Európe a jej cieľom je šíriť informácie o preklade, tlmočení a terminológii, ponúkať vzdelávacie aktivity a spolupracovať s odvetvím jazykového priemyslu a univerzitami.

Dňa 1. marca 2018 sa v priestoroch spoločnosti Tetras s.r.o. v Žiline uskutočnilo výročné zasadnutie správnej rady Asociácie prekladeľských spoločností Slovenska.

ATC SK v spolupráci s asociáciami prekladateľských spoločností Česka, Maďarska a Rakúska pripravuje prvý ročník konferencie Meet Central Europe, ktorá bude jedinečným miestom na každoročné stretnutie prekladateľov a prekladateľských spoločností (nielen) z krajín strednej Európy.

Dňa 24. januára 2018 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie zástupcov ATCSK a pozvaných prekladateľských spoločností so zástupcami univerzít vzdelávajúcich budúcich prekladateľov.

Podobne ako pri iných povolaniach ani v prekladateľstve nie je jednoduché bez predošlých praktických skúseností vhupnúť hneď po skončení štúdia do pracovného procesu a začať samostatne prekladať.

Vo februári 2017 vykonali profesijné organizácie EUATC, Elia, GALA, expertná skupina LIND Európskej komisie, FIT Europe, Medzinárodná federácia prekladateľov a európske univerzity prieskum, v ktorom viac než 800 respondentov vyjadrilo svoj názor na súčasnosť a budúcnosť trhu prekladateľských služieb.