Zákutia tvorby terminológie 2. časť

19.05.2017

Ako vytvoriť firemnú terminologickú databázu?

V pokračovaní nášho príspevku o základoch prekladovej terminológie popíšeme rôzne spôsoby vytvorenia terminologická databázy.

Konzistencia - kľúč kvality prekladu

Určite nie je žiadnym prekvapením konštatovanie, že konzistencia je jedným z hlavných faktorov kvalitného prekladu. Túto do istej miery zabezpečuje použitie prekladateľskej pamäte, a zároveň využívanie rovnakého dodávateľa pre jednotlivé jazykové kombinácie. Avšak ani kombinácia týchto dvoch faktorov nezabezpečí stopercentnú konzistentnosť terminológie použitej v preklade.

Po nadviazaní úspešnej spolupráce so zákazníkom by mala byť snaha poskytnúť nadštandardný servis automatickou záležitosťou. Takýmto nadštandardným servisom môže byť, napríklad, aj vytvorenie terminologického zoznamu pre zákazníka, ktorý by sa postupne prekladal do jednotlivých jazykov, ktoré patria medzi zákazníkom najčastejšie objednávané.

Keďže vytvorenie terminologického zoznamu krok po kroku je časovo náročnejšia služba, spravidla ju už nevykonávajú projektoví manažéri, ale za tieto činnosti je zodpovedná iná osoba, napríklad vyššie spomínaný terminologista. Prvým krokom pre vytvorenie kvalitnej terminológie je pochopenie potrieb zákazníka.

Terminologista si v prvom rade detailne naštuduje profil spoločnosti. Zistí, v akej oblasti zákazník podniká a ktoré činnosti sú pre jeho prosperitu kľúčové. Zároveň sa oboznámi s portfóliom výrobkov, aby dokázal posúdiť vhodnosť termínov vyskytujúcich sa v textoch, ktoré zákazník doteraz poskytol LSP na preklad. Následne vizuálne analyzuje samotné texty, aby dokázal posúdiť charakter dokumentácie a na základe toho mohol usúdiť, aké termíny sú relevantné pre skvalitnenie cudzojazyčnej zákazníckej dokumentácie.

Vytvorenie monoligválneho zoznamu

Po tejto prvotnej analýze prichádza na rad samotná tvorba monolingválneho terminologického zoznamu. Terminologista spravidla pracuje s pomocou extrakčných nástrojov, ktoré texty analyzujú a na základe ním zadaných kritérií vygenerujú zoznam potenciálnych termínov.

Samotné nastavenia vyžadujú prax a intuíciu terminologistu, keďže sú závislé od viacerých faktorov, medzi ktoré môžeme zaradiť: zdrojový jazyk, objem analyzovaného textu, typ analyzovaného textu, atď.

Je potrebné si uvedomiť, že výsledný vygenerovaný zoznam môže byť v rozsahu desiatok až tisícok slov. Tieto musí potom terminologista manuálne slovo po slove prejsť a pri každom musí zvážiť jeho použiteľnosť pre potreby terminológie. Okrem samotného významu termínu musí prihliadať aj na kontext, v ktorom sa termín v dokumentácii vyskytuje a frekvenciu jeho používania v dokumentácii. Takisto je potrebné eliminovať duplicity vzniknuté rôznym spôsobom zápisu, či slová s ortografickými nedokonalosťami.

Tvorba terminologického zoznamu teda predstavuje komplexnú činnosť a vytvorenie zoznamu pozostávajúceho z niekoľko stoviek relevantných termínov je výsledkom dôkladnej analýzy a selekcie. V tomto prípade nejde o automatizovanú činnosť a dvaja terminologisti by z rovnakých vstupných dát s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nevyprodukovali identický výsledok, keďže táto činnosť je závislá od skúseností a "citu" pre slovo.

Preklad databázy do ďalších jazykov

Po získaní tejto jednojazyčnej databázy je potrebný jej preklad. Tento môže byť realizovaný zákazníkom, alebo LSP.

Ak je preklad realizovaný zákazníkom, spravidla sa na ňom podieľajú zamestnanci žijúci v krajine, kde sa cieľovým jazykom hovorí. Výhodou je nepopierateľne získanie databázy termínov, ktoré si zákazník želá používať. Predpokladom je aj to, že sú vhodné vzhľadom na kultúrne a spoločenské pomery v danej krajine. Avšak tento postup v sebe skrýva riziká. Je totiž možné, že preklad termínu nebude totožný s dovtedajšími prekladmi uloženými v prekladateľskej pamäti a teda aj preloženej dokumentácii. Ak sa vyskytne podobný prípad, LSP a zákazník, resp. jeho kontaktná osoba v zahraničí, musia nájsť spoločnú cestu a pomocou kompromisov sa dopracovať k záväznému prekladu, ktorý bude akceptovateľný pre všetky strany.

Ak je preklad realizovaný LSP, sú cudzojazyčné ekvivalenty termínov vyberané prostredníctvom konkordancie z existujúcich prekladov. Teda výhodou je konzistentnosť terminológie a prekladateľskej pamäte. Avšak aj tu môže dôjsť k situácii, kedy zákazník zašle výsledný produkt na posúdenie na svoju pobočku a dostane spätnú väzbu, že niektoré termíny je potrebné zmeniť. Opäť nastáva identická situácia a bude potrebná diskusia, aby sa dosiahol želaný výsledok.

Vytvorenie terminológie teda nekonči extrakciou a prekladom, je to dlhodobý proces, ktorý zahŕňa diskusiu všetkých zúčastnených strán. Je to živý organizmus, ktorý sa každým prekladom vyvíja a aktualizuje. Nejde teda o jednorazový proces, ktorý končí odoslaním zoznamu zákazníkovi. Práve naopak, každý nový projekt v sebe skrýva potenciál pre jej zmenu, aktualizáciu, či rozšírenie.

Ako sme si v krátkosti načrtli, vytváranie terminológie je kreatívny proces, ktorý len zriedka prebieha podľa vopred stanoveného plánu. Terminologista sa denne stretáva s množstvom komplikovaných rozhodnutí či prekvapení, ktoré ho nútia siahnuť na dno svojich vedomostí, aby vedel zákazníkovi vždy poskytnúť uspokojivú úroveň služby. V neustále sa rozvíjajúcom svete nových technológií je potrebné sledovať najnovšie trendy, aby sme boli schopní zákazníkovi poskytnúť vždy tú najlepšiu službu a neustrnúť v tom, čo bolo zaužívané a dostatočné včera.

Mgr. Simona Kucharčíková

www.tetras.sk