en-Ocenie spolupráce od FF UK v Nitre

28/08/2019

Dňa 5. 3. 2019 sa Asociácia prekladateľských spoločnosti Slovenska ATCSK zúčastnila stretnutia so študentmi na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pri tejto príležitosti odovzdala dekanka doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. prezidentovi ATCSK, Michalovi Kmeťovi, ďakovný list.

Dekanka fakulty sa v mene univerzity poďakovala ATCSK za "dlhoročnú spoluprácu v oblasti zabezpečovania odbornej praxe pre študentov Katedry translatológie FF UKF v Nitre a za podporu pri organizácii vedeckých a odborných podujatí katedry".

ATCSK si váži doterajšiu bohatú a užitočnú spoluprácu s FF UKF v Nitre a teší sa na jej pokračovanie.