Žiadosť o členstvo v asociácii

Podmienky žiadosti o členstvo v Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK)

Ďakujem za Váš záujem o členstvo v Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK). V zmysle Stanov Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) uchádzač o členstvo musí zaslať na doleuvedenú adresu nasledujúce dokumenty:

  • vyplnenú a podpísanú prihlášku so správnymi údajmi
  • čestné vyhlásením, že spĺňa podmienky členstva Asociácie v zmysle čl. III
  • výpis z obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac)
  • potvrdenie z daňového úradu, že nemá daňové nedoplatky (nie staršie ako 1 mesiac)
  • výpis z trestného registra členov štatutárneho orgánu a spoločníkov (nie staršie ako 1 mesiac)

 

Hore uvedené dokumenty prosím zaslať spolu s   prihláškou   doporučenou poštovou zásielkou na aktuálnu korešpondenčnú adresu ATCSK.